Zarobili ste na bitcoine? Ako zdaníte zisk

Prudký rast virtuálnych mien v minulosti presvedčil mnohých Slovákov o tom, aby využili aj túto formu investovania. Teraz mnohí z nich čelia nečakanému problému – zisk musia zdaniť.

Ministerstvo financií zverejnilo 23. marca metodický pokyn, podľa ktorého je potrebné zdaniť aj zisky z takýchto operácií. Mnohí ľudia tak až tesne pred dátumom na podanie daňového priznania zistili, že aj takýto príjem podlieha dani z príjmu. „Metodické usmernenie Ministerstva financií SR k postupu zdaňovania virtuálnych mien nezavádza pre daňovníkov žiadne nové povinnosti zdaňovania, ale reaguje na podmienky praxe a riešené dopyty právnických ako aj fyzických osôb k tejto problematike,“ vraví hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

„V prípade, že daňovník daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017 už podal a následne zistil, že mu plynul aj príjem z predaja virtuálnych mien, ktorý do daňového priznania nezahrnul, podáva opravné (do termínu 3. 4.) alebo dodatočné daňové priznanie (po 3. 4.) v závislosti od toho, či už uplynula lehota na podanie daňového priznania,“ hovorí Skokanová.

Ľudia, ktorí už podali daňové priznanie a nestíhajú do 3. apríla podať opravné priznanie, môžu podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie priznania. „Získajú tak dodatočný čas na vyčíslenie týchto príjmov, konzultáciu s daňovým poradcom a podanie správneho daňového priznania,“ povedala Skokanová. Na rozdiel od toho, keby podávali dodatočné daňové priznanie, ktoré sa dáva po termíne na priznanie daní, sa v prípade opravného daňového priznania nemusia obávať pokuty.

Podľa metodického pokynu Ministerstva financií, ak daňovník nemá virtuálnu menu zaradenú do obchodného majetku, ide o ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa uvádza v daňovom priznaní typu B v ôsmom oddiele. „Dosiahnuté zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada,“ tvrdí ministerstvo.

Ako oceňovať a účtovať virtuálnu menu

1. Na účely účtovníctva sa odplatne nadobudnutá virtuálna mena spĺňajúca definíciu majetku podľa § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky, pri ktorom sa na účely ocenenia postupuje ako pri cenných papieroch určených na obchodovanie v ocenení podľa § 25 ods. 1 písm. e) bodu 3a. zákona o účtovníctve; ustanovenie § 25 ods. 7 zákona o účtovníctve sa v takomto prípade nepoužije.

2. Virtuálna mena získaná v procese tzv. ťaženia sa do dňa jej vyradenia výmenou alebo iným spôsobom eviduje v podsúvahe resp. v pomocnej knihe; v deň realizácie výmeny sa zaúčtuje v ocenení podľa § 25 ods. 1 písm. e) bodu 3a. zákona o účtovníctve.

3. Na ocenenie majetku okrem peňažných prostriedkov a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu sa použije ocenenie virtuálnej meny podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Takéto ocenenie sa považuje za vstupnú cenu majetku aj pre účely zdanenia.

4. Na ocenenie virtuálnej meny nadobudnutej za inú virtuálnu menu sa použije ocenenie virtuálnej meny podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve ku dňu jej pripísania do peňaženky virtuálnej meny.

5. V súlade s § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve sa do účtového rozvrhu účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva doplní syntetický účet majetku nadväzujúci na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorený syntetický účet dopĺňa rámcovú účtovú osnovu. Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých druhov virtuálnych mien. V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nie je založená na účel podnikania, sa odplatne nadobudnutá virtuálna mena účtuje na analytickom účte k účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie. Pre potreby preukázania a vykazovania odplatne nadobudnutej virtuálnej meny sa v účtovníctve účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva vytvorí v súlade s § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve pomocná kniha finančného majetku.

6. Rozdiely vzniknuté v účtovníctve do času pripísania alebo úbytku virtuálnej meny sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa primerane postupuje podľa § 25 ods. 5 zákona o účtovníctve. Podrobnosti oceňovania virtuálnej meny sa uvádzajú vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

7. Virtuálna mena sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňuje reálnou hodnotou resp. trhovou cenou.

Zdroj: Metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/10386/2018–721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien

Zdroj: peniaze.pravda.sk

Foto: pixabay.com

Leave a Reply